Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V Městské knihovně Hranice, která je součástí příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Hranice, Masarykovo nám. 71, Hranice 753 01, IČO:71294686, DIČ:CZ71294686, Spisová značka Pr 5188 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „knihovna“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Níže naleznete informace o tom, proč, jak a jaké údaje v knihovně zpracováváme, včetně informací o způsobu, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že s Vašimi údaji budeme nakládat tak, abychom zamezili jejich zneužití.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Vzhledem k přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „GDPR“), za účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí.

Základní pojmy a informace

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je knihovna.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ochrana osobních údajů

  1. Městská knihovna na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zpracovává pouze pravdivé a přesné základní osobní údaje registrovaných uživatelů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně i adresa přechodného pobytu, druh a číslo osobního dokladu, na jehož základě byla ověřena správnost a přesnost údajů. Čtenář svým podpisem na vytištěné přihlášce vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl na přihlášce. Osobní údaje registrovaných uživatelů shromažďuje knihovna pouze do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu, a to maximálně do dvou let po poslední registrované návštěvě knihovny a vyrovnání dluhu vůči Městské knihovně Hranice.
  2. Mezi nepovinné údaje, které registrující uživatel nemusí uvádět patří: e-mail, číslo telefonu či mobilu.
  3. Údaje jsou zpracovávány za účelem:
    a) ochrany majetku Městských kulturních zařízení Hranice při absenčních výpůjčkách, kdy je vedena přesná evidence o výpůjčkách
    b) statistického hodnocení činnosti Městské knihovny Hranice
  4. Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám. Přístup k těmto písemnostem je omezen na jednu určenou zaměstnankyni, která s nimi pracuje. Přístup do počítačové databáze s daty je chráněn přístupovým heslem zaměstnanců pro plnění pracovních úkonů. Knihovna vydala směrnici o ochraně osobních údajů, kde zaměstnanci podepsali mlčenlivost o těchto osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních knihovny.
  5. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané na písemné přihlášce likviduje Městská knihovna Hranice skartací těchto přihlášek. Osobní údaje zapsané v počítačové databázi jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).

Zásady používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a jejichž cílem je lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies běžně používají téměř všechny internetové stránky na světě. Cílem cookies je zvýšit uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených internetových stránek, proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a jejich nastavení stránek.

Druhy cookies

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou. Tím odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů a usnadňují vám tak práci. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač v případě, že znovu navštívíte náš web. Neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Cílem trvalých cookies je přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, aniž bychom jakkoliv identifikovali vás osobně. Příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. Cookies využíváme pouze k technickým účelům, nespojujeme údaje získané prostřednictvím cookies s jakýmikoliv jinými údaji. S cookies pracujeme tak, že neumožňují identifikaci konkrétních osob. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které se nachází na našich stránkách. V rámci remarketingu využíváme také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Když nechcete používat cookies

Běžné webové prohlížeče podporují správu cookies. To znamená, že v rámci nastavení vašeho prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, zablokovat či zcela zakázat jejich použití. Je možné blokovat nebo povolit cookies i pro jednotlivé internetové stránky. Pokud chcete bližší informace o nastavení cookies, použijte nápovědu ve vašem prohlížeči. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládáme, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.